Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Възпитателни аспекти при обучението на специалисти в сферата на общественото здраве
Научни ръководители: 1. Проф. Теодор Николаев Попов, дп
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра медицинска педагогика на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Пепа Рашкова Бикова - Иванова дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравни грижи на ФОЗ, МУ-София
  3. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
  4. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет–Ст. Загора
  5. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, ФОЗ при МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. Полина Ангелова Балканска, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра медицинска педагогика на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – външен резервен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравни грижи на ФОЗ, МУ-София
  2. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
Дата на защита:   30.06.2020 г. от 13.00 ч. във ФОЗ