Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 
Катедра: Катедра по здравни грижи 
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Превантивни грижи при лица със затлъстяване и втори тип диабет
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев ,дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Георги Христов Христов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Доц. д-р Росица Николова Дойновска – външен член за МУ-София, Югозападен университет «Неофит Рилски» - Благоевград
  5. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет «Св. Климент Охридски»
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Донка Петрова Байкова-Маркова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:   24.11.2020 г. от 13.00 ч. във ФОЗ