Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра по „Трудова Медицина”
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Здраве и условия на труд при работещи от различни рискови и икономически дейности
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Невена Костова Цачева, дмн
   2. Доц. д-р Златка Борисова Паскалева, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. Весела Лалева Дудева, дм – външен резервен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   24.11.2020 г. от 12.00 ч. във ФОЗ