Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра по „Трудова Медицина”
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Проучване на трудовомедицинските проблеми на временно заети работещи
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц.д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Доц. Антон Колев Тачев, дм – външен член за МУ-София, НЦОЗА
  4. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  5. Проф. Весела Лалева Дулева, дм – външен член за МУ-София, НЦОЗА
Резервни членове:    
  6. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф.д-р Ада Иванова Байнова ,дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:   24.11.2020 г. от 11.00 ч. във ФОЗ