Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Медицина на бедствените ситуации
Катедра: Катедра „Превантивна медицина“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Готовност на болниците за активно лечение за медицинско осигуряване на пострадали при радиологичен тероризъм
Научeн ръководител:
1. Проф. д-р Вили Славчев Захариев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Камен Петров Канев, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия - София
3. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова - Радева, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет - Варна
4. Доц. д-р Димо Илиев Димов, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия - София
5. Доц. Николина Радкова Радева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет - Варна
Резервни членове:
6. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Социална медицина“ на Факултет по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
7. Проф. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, дмн – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет - Пловдив 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
2. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет - Варна
Дата на защита:
03.11.2021 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“