Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Биоетика“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Етика в контрола на наднорменото тегло и затлъстяването
Научeн ръководител:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Биоетика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Радка Николаева Горанова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Биоетика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
3. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
4. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
5. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Резервни членове:
6. Доц. Нели Пламенова Градинарова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Биоетика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Радка Николаева Горанова, дм 
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм 
Дата на защита:
16.12.2021 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“