Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Медицински и социални проблеми при деца със сензорно интегративна дисфункция
Научeн ръководител:
1. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет «Св. Климент Охридски»
4. Проф. Елена Грозева Желева, дп  - външен член за МУ-София, Филиал Сливен при МУ-Варна
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Резервни членове:
6. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, катедра    «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
2. Проф. Елена Грозева Желева, дп  - външен член за МУ-София, Филиал Сливен при МУ-Варна
Дата на защита:
08.06.2022 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“