Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве 
Докторска програма:

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Медико-социални проблеми на деца с вродени аномалии на устната кухина
Научни ръководители:
1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм
2. Проф.д-р Димитър Иванов Буланов, дм
Научно жури:
Председател:
1.Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
5. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет «Св. Климент Охридски»
Резервни членове:
6. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, катедра    «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм
2. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм


Дата на защита:
07.07.2022 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“