Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве 
Докторска програма:

Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

Катедра: Катедра „Трудова медицина“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд:

Психофизиологични тенденции на професионалния стрес при съвременни форми на труд

Научни ръководители:
1. Проф. д-р Ружа Иванова Николова, дм
Научно жури:
Председател:
1.Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Лидия Илиева Христова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
4. Доц. Станислава Николаева Харизанова, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при МУ-Пловдив
5. Доц. Теодор Иванов Панев, дм – външен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
Резервни членове:
6. Проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Доц. Антон Колев Тачев, дм – външен резервен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи
Рецензенти:
1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм
2. Доц. Станислава Николаева Харизанова, дм


Дата на защита:
05.07.2022 г. от 11.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“