Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве 
Докторска програма:

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Катедра: Катедра „Трудова медицина“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд:

Социално-медицински и психологически аспекти на обученията по здравословни и безопасни условия на труд

Научни ръководители:
1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн
Научно жури:
Председател:
1.Проф. д-р Янка Петкова Проданова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Доц. Тодор Георгиев Кундуржиев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
4. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
5. Доц. Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, Университет «Проф. д-р Асен Златаров» - Бургас
Резервни членове:
6. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Директор на МК «Йорданка Филаретова» при МУ-София
7. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен резервен член за МУ – София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ-Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Янка Петкова Проданова, дм
2. Доц. Владимир Христов Гончев, дмДата на защита:
05.07.2022 г. от 10.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“