Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Хигиена / вкл. трудова, комунална, училищна и др./
Катедра: Катедра Трудова медицина
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на стреса при работа на основни медицински професии в хемодиализа“
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Ружа Иванова Николова, дм 
2. Доц. д-р Тодор Георгиев Кундуржиев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София 
Членове:
2. Доц. д-р Лидия Илиева Христова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Доц. Станислава Николаева Харизанова, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив 
4. Доц. Катя Койчева Вангелова, дм – външен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
5. Доц. Теодор Иванов Панев, дм – външен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
Резервни членове:
6. Доц. Милена Янчева Стойчева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра    «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм 
2. Доц. Станислава Николаева Харизанова, дм 
Дата на защита:
14.07.2022 г. от 11.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“