Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Детска церебрална парализа, епилепсия и интелектуален дефицит
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Венета Сашова Божинова–Чамова, дм
   2. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
  4. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
  5. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Соня Иванова Христова-Чакмакова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
     
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм
  2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн
Дата на защита:   04 ноември 2020 г

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Образна диагностика
Катедра: Катедра по oбразна диагностика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Временно-стент асистирано койлиране
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Станимир Стефанов Сираков, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, дм – външен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия – Медицински университет – Пловдив
  4. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика – Медицински университет – Плевен
  5. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм – външен резервен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика – Медицински университет – Варна
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм
  2. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, дм
Дата на защита:   20.11.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Катедра: Катедра по физикална медицина и рехабилитация
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Физикална медицина и рехабилитация при деца с бронхиална астма
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев – вътрешен член за МУ – София, Катедра по физикална медицина и рехабилитация на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм – външен  член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  3. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
  4. Доц. д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  5. Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина "Н. И. Пирогов"
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм – външен резервен член за МУ – София,  Медицински университет – Пловдив, Катедра по педиатрия
     
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
  2. Доц. д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Дата на защита:   16.11.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение III НАИЛ към Клиника по анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Обезболяване на пациент след урологични оперативни интервенции
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  4. Проф. д-р Евелина Христова Одисеева, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
  5. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм
  2. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, дмн
Дата на защита:   16.10.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Ендокринология
Катедра: Катедра по ендокринология, с база за обучение Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания – УСБАЛ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Промени в някои сърдечно-съдови и тиреоидни показатели при акромегалия
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн
  2. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Александър Димитров Шинков, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  4. Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дм – външен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
  5. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  2. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
Дата на защита:   29.10.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гръдна хирургия 
Катедра: Катедра по белодробни болести, с база за обучение Клиника по гръдна хирургия – МБАЛ по белодробни болести "Св. София"-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Хирургично поведение при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб (НДКБК) и изолирани надбъбречни метастази
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София  
Членове:    
  2. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София  
  3. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив, Клиника по гръдна хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“
  4. Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна, Катедра „Хирургични болести“ – УМБАЛ „Св. Марина“ 
  5. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив, Клиника по гръдна хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“ 
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София 
  7. Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм – външен резервен член за МУ – София, СБАЛ по онкология – гр. София , Клиника по химиотерапия 
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
  2. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив, Клиника по гръдна хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“ 
Дата на защита:   28.10.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. „Медицина“
Научна специалност: „Анестезиология и интензивно лечение“ 
Катедра: Катедра по Анестезиология и интензивно лечение на база:  Клиника по АИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом“
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: «Спинална анестезия за цезарово сечение: влияние на техниката на пункция върху честотата на постпункционно главоболие и неуспешен спинален блок».
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Силви Любчов Геогиев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – вътрешен член за МФ – МУ –София -  ОИЛНЗ – КАИЛ при УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ.
Членове:    
  2. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова - Желязкова, дм – вътрешен член за МФ – МУ – София - КАИЛ – УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ.
  3. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм – външен член  за – МФ - МУ – София – УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов»  – София.
  4. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, дмн - външен член за МФ – МУ – София;  Началник КАИЛ при Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
  5. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм – външен член за МФ - МУ– София – пенсионер.
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм  - външен член за МФ – МУ – София - МУ – Варна. 
  7. Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм – вътрешен член  за МФ – МУ – София – Началник на II НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ „Александровска“.
     
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова - Желязкова, дм 
  2. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм 
Дата на защита:   23 октомври 2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Обща хирургия
Катедра:

Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински  факултет при МУ – София, с база за обучение УМБАЛ "Александровска"-ЕАД

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постоперативни панкреатити
Научeн ръководител: 1.  Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  4. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР
  5. Проф. д-р Кириен Цветанов Кьосев, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Дата на защита:   09.10.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Образна диагностика
Катедра: Катедра по образна диагностика, с база за обучение Клиника по образна диагностика – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнителни образни и дензитометрични изследвания на лумбалния сегмент при жени в менопаузалния преход
Научeн ръководител:   Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм – Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
Научeн консултант:   Доц. д-р Пламен Радоев Попиванов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Мария Миткова Обрецова, дм – външен член за МУ – София; Медицински университет – Пловдив
  3. Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варнa
  4. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР – София
  5. Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова-Грънчарова, дм – външен член за МУ-София – Медицински институт на МВР – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика
  2. Проф. д-р Мария Миткова Обрецова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Дата на защита:   16.10.2020 г.