Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база на обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ”Александровска”
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: “Предиктори за отговор към ресинхронизираща терапия (CRT) при пациенти със сърдечна недостатъчност”
Научeн ръководител: 1. доц. Добрин Василев, дм.
     
Научно жури:    
Председател: 1. доц. д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, дм – вътрешен член за МУ-София, МФ, Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска”, Клиника по кардиология;
Членове:    
  2. проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, МФ, Катедра по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”ЕАД;
  3. проф. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дмн – външен член за МУ-София, Началник на Клиника Кардиология, МБАЛ-София, ВМА;
  4. проф. д-р Снежана Томова Тишева - Господинова, дм – външен член за МУ-София, Ръководител на Катедра “Кардиология, пулмология и ендокринология“, МУ – Плевен;
  5. доц. д-р Иван Томов Груев, дм – външен член за МУ-София, НМТБ” Цар Борис ІІІ”;
Резервни членове:    
  6. доц. д-р Рая Стефанова Иванова, дм – вътрешен член за МУ-София, МФ, УМБАЛ „Александровска”, Клиника по кардиология;
  7. проф. д-р Иво Спасов Петров, дмн - външен член за МУ-София, Началник Клиника по Кардиология, ангиология и електрофизиология при „Аджибадем Сити клиник” Кардиологичен център – УМБАЛ, София, СУ, Катедра по вътрешни болести;
Рецензенти:    
  1. доц. д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, дм
  2. проф. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дмн
Дата на защита:   27.04.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Епидемиология
Катедра: Катедра по епидемиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Епидемиологично проучване на индикаторни клинични форми на нозокомиални инфекции в лечебните заведения в България през периода 2006-2016 г
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм – вътрешен, Ръководител Катедра по епидемиология на Медицински факултет при МУ- София
Членове:    
  2. Проф.д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм–вътрешен, Катедра по епидемиология на Медицински факултет при МУ – София
  3.  Проф. д-р Нели Стоянова Корсун, дмн, – външен за МУ –   София, Национален център по заразни и паразитни болести - София;
  4. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм  – външен за МУ- София - Медицински университет - Пловдив
  5. Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм- външен за МУ – София, Военномедицинска академия - София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм, вътрешен резервен член МУ- София, Ръководител Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина  на Медицински факултет при МУ- София 
  7. Проф.д-р Румен Петров Константинов, дм външен резервен член МУ – Медицински университет - Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм–вътрешен, Катедра по епидемиология на Медицински факултет при МУ – София
  2. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм  – външен за   МУ- София  – Медицински университет - Пловдив
Дата на защита:   27.04.2020 г. от 11.00 ч. в Зала №1 на Катедра по епидемиология, СБАЛАГ "Майчин дом", ет. 6, ул. "Здраве" 2, МФ-София

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Рехоспитализации и смъртност при хронична сърдечна недостатъчност
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм и Доц. д-р Светослав Тодоров Йовев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
  4. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, дмн – външен член за МУ – София, МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги“ – Монтана 
  5. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм – външен член за МУ – София, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Стефан Найденов Найденов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
  2. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, дм
Дата на защита:   09 април 2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, с база за обучение Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика – СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Антитела срещу Бордетела пертусис при родилки и техните новородени деца
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет към МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет към МУ – София
  3. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Проф. д-р Златко Николов Кълвачев, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Надежда“ гр. София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Полина Иванова Митева-Шумналиева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински университет при МУ – София
  7. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Златко Николов Кълвачев, дмн – УМБАЛ „Надежда“ гр. София
Дата на защита:  

01.04.2020 г. от 14:00 часа в Аудиторията на СБАЛ по детски болести “Проф. д-р  Иван Митев“,  

гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов“ № 11

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Образна диагностика
Катедра: Катедра по образна диагностика, с база за обучение Клиника по образна диагностика – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Магнитен резонанс при венозни интракраниални и югуларни вариетети и тромбози
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова - Грънчарова, дм – външен резервен член за МУ-София – МИ- на МВР;
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен член за МУ – София, МУ-Плевен
Дата на защита:   20.03.2020г