Медицински факултет

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1 Физически науки
Научна специалност: Биофизика
Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Развитие и приложение на методите за клетъчна хемилуминесценция за изследване функционалното състояние на фагоцитиращи клетки в биологични течности

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Миастения в детска възраст – клинични характеристики, еволюция и прогноза

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни мултисегментарни шийни стенози

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест с леводопа/карбидопа интестинален гел

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Oбща хирургия
Катедра: Катедра по хирургия, МФ, МУ-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Индивидуализирани лечебни стратегии при метастази в надбъбречните жлези

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клинични и неврофизиологини проучвания при пациенти с главоболие