Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение Клиника по нервни болести – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Когнитивни и поведенчески нарушения при пациенти с множествена склероза

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Ефекти на лептин върху терморегулацията на плъхове в норма и затлъстяване: взаимодействия с ГАМКБ-ергични средства

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Света Екатерина“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Бременност при сърдечните заболявания

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по спешна медицина, с база за обучение УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Изследване на камерната функция при пациенти с постоянна електрокардиостимулация

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Изработване на клинична база данни за фенотипизиране на наследствени неврологични заболявания

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Клиничен център по гастроентерология, с база за обучение УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Перкутанна микровълнова аблация при пациенти с малигнени туморни заболявания на черния дроб

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ревматология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по ревматология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клинични, серологични и образни проучвания при болни с гонартроза, лекувани с различни терапевтични средства.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение УМБАЛ „Света Екатерина“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Първична перкутанна коронарна ангиопластика при пациенти  с остър миокарден инфаркт и едноклонова коронарна болест – сравнителна оценка според времето от началото на симптоматиката

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гръдна хирургия
Катедра: Клиничен център по белодробни болести , с база за обучение Клиника по гръдна хирургия – МБАЛ по белодробни болести „Света София“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Съвременно лечение на постпулмонектомичния емпием

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение Клиника по съдова хирургия – УМБАЛ „Света Екатерина“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Оптимизиране на предоперативната диагностика на пациенти с мозъчно-съдова болест.