Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение КАИЛ – СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Приложение на позитивно крайно експираторно налягане (РЕЕР) по време на анестезия при продължителни гинекологични операции
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Силви Любчов Геогиев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова-Желязкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Евелина Христова Одисеева, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
  4. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател
  5. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, дмн – външен резервен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм
  2. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм
Дата на защита:   04 юни 2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Катедра: Катедра по хирургия, с база за обучение Клиника по хирургия – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Предиктори за усложнения и предпазване от лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Проф.  д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
  4. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда
  5. Доц. д-р Антон Йорданов Тонев, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Никола Йорданов Колев, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  2. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Проф.  д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
Дата на защита:   21.05.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Катедра: Катедра по физикална медицина и рехабилитация
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Физикална медицина и рехабилитация при хумеро-скапуларен периартрит
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по физикална медицина и рехабилитация на  Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
  4. Доц. д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  5. Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина "Н. И. Пирогов"
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Марина Петкова Дикова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ - София
  7. Доц. д-р Живко Колев Колев, дм – външен резервен член за МУ – София, СБПЛР „Любимец“
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм
  2. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм
Дата на защита:   22 Май 2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Катедра: Катедра по белодробни болести, с база за обучение Клиника по гръдна хирургия – СБАЛ по белодробни болести „Света София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Видеоасистирана торакална хирургия (конвенционална и еднопортова) – място и роля на усъвършенствания мениджмънт на малигнените плеврални изливи
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  4. Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм – външен член за МУ – София, СБАЛ по онкология-София, Клиника по химиотерапия
  5. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
  2. доц. д-р Иван Петков Новаков, дм
Дата на защита:   20 Май 2020 г.