Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Физиология на животните и човека
Катедра: Катедра по физиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Приложение на апланационната тонометрия за неинвазивна оценка на артериалната функция
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм
     
Технически сътрудник:   Рашка Николова Лазарова
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн - вътрешен член за МУ – София, Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – външен член за МУ – София, Институт по невробиология на Българска академия на науките
  4. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм – външен член за МУ – София, Катедра по физиология, патофизиология и фармакология на Тракийски университет – Стара Загора
  5. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София
  7. Доц. д-р Маргарита Стефанова Иванова, дм – външен резервен член за МУ – София, Катедра по физиология и патофизиология на Медицински факултет при МУ – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дм, дмн
  2. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дм, дмн
Дата на защита:   31.05.2018 г. 12.00 часа, Втора аудитория „Проф.Н.Начев“ ПУЦ, ул. „Здраве“ № 2