Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Инфекциозни болести
Катедра:

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Етиология, клинично протичане, диагностични подходи и лечение на острите инфекции на ЦНС с вирусна и бактериална етиология
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, дм
     
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм – външен член за МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина при МУ – Плевен
  4. Доц. д-р Георги Тодоров Попов, дм – външен член за МУ – София, Клиника по инфекциозни болести на Военномедицинска Академия – София
  5. Доц. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова, дм – външен член за МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология при МУ – Варна
Резервни членове:    
  6.

Проф. д-р Татяна Петрова Червенякова, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МФ при МУ-София

  7. Доц. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, дм – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ – Стара Загора
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм, МУ-Плевен
  2. Доц. д-р Георги Тодоров Попов, дм, ВМА-София
Дата на защита:  

04.06.2018 г.,Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МФ при МУ-София