Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Епидемиология
Катедра:

Катедра по епидемиология

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд:

Епидемиологично проучване на вирусните инфекции в регион София-област за периода 2006-2015 г.

Научен ръководител: 1.

Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм

  2. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1.

Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по епидемиология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта

Членове:    
  2. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм – вътрешен член за  МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
  4.

Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години

  5. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:    
  6.

Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по епидемиология на Медицински факултет при МУ – София

  7. Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм – външен резервен  член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
Рецензенти:    
  1.

Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм

  2. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм
Дата на защита:  

08.06.2018 г. от 11.00 ч. в Зала №1 на Катедра по епидемиология,   СБАЛАГ "Майчин дом", ет. 6, ул. "Здраве" 2,  МФ-София