Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра:

Катедра по офталмология, с база за обучение Клиника по офталмология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд:

Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет.

Научен ръководител: 1. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн
  2. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР.
  4. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – външен член за МУ – София, Болница „Визус”.
  5. Доц. д-р Цветомир Иванов Димитров, дм – външен резервен член за МУ – София, Първа МБАЛ, който става редовен при отсъствие на титуляр по  Заповед № РК36-604 от 03.04.2018г. на Ректората на МУ-София, външен за МУ – София член на журито.
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ – София.
  7. Доц. д-р Цветомир Иванов Димитров, дм – външен резервен член за МУ – София, Първа МБАЛ.
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн
  2. Доц. д-р Цветомир Иванов Димитров, дм
Дата на защита:  

08.06.2018г. от 14.00 часа, в аудитория „Янко Добрев”, в сградата на II-ра Хирургия,

УМБАЛ „Александровска”,бул. „Св. Георги Софийски” №1, София