Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение Клиника по съдова хирургия – УМБАЛ „Света Екатерина“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Оптимизиране на предоперативната диагностика на пациенти с мозъчно-съдова болест.
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология
  3. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм – външен член за МУ – София, Аджибадем Ситит Клиник Болница Токуда
  4. Проф. д-р Марио Драганов  Станкев, дм – външен член за МУ – София, Национална кардиологична болница
  5. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, дм – външен член за МУ – София, Аджибадем Ситит Клиник Болница Токуда
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология
  7. Доц. д-р Васил Димитров Паница, дм – външен резервен член за МУ – София, МБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
  8. Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, дм – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р  Валентин Стефанов Говедарски, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология 
  2. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм – външен член за МУ – София, Аджибадем Ситит Клиник Болница Токуда
Дата на защита:   18 юни 2018 г. , 14.30 ч. – УМБАЛ „Света Екатерина“ – Аула Максима