Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гръдна хирургия
Катедра: Клиничен център по белодробни болести , с база за обучение Клиника по гръдна хирургия – МБАЛ по белодробни болести „Света София“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Съвременно лечение на постпулмонектомичния емпием
Научен ръководител: 1.  Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Клиничен център по белодробни болести на Медицински факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн – външен член за МУ – София, Клиника по гръдна хирургия – УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
  4. Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Хирургически болести“ – УМБАЛ „Света Марина“ – Варна
  5. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дм – външен член за МУ – София, Клиника по гръдна хирургия – УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, МУ – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, дм – външен резервен член за МУ – София, Катедра „Хирургически болести“ – УМБАЛ „Света Марина“ – Варна
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
  2. Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм
Дата на защита:   25 юни 2018 г.