Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение УМБАЛ „Света Екатерина“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Първична перкутанна коронарна ангиопластика при пациенти  с остър миокарден инфаркт и едноклонова коронарна болест – сравнителна оценка според времето от началото на симптоматиката
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, научен ръководител на докторанта.
Членове:    
  2. Проф. д-р Юлия Борисова Македонска, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по спешна медицина на Медицински факултет при МУ – София
  4. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов
  5. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ „ Свети Георги“ – Пловдив
  6. Проф. д-р Снежана Томова Тишева–Господинова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен
Резервни членове:    
  7. Проф. д-р Мария Петкова Токмакова, дм – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по спешна медицина на Медицински факултет при МУ-София.
  2. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Дата на защита:  

22 юни 2018 г., 15:30 часа в Аула „Максима“ -УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД