Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ревматология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по ревматология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клинични, серологични и образни проучвания при болни с гонартроза, лекувани с различни терапевтични средства.
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Кирил Надков Яблански, дм – външен член за МУ – София, Клиника по ревматология – МБАЛ „Св. Панталеймон“ – гр. Плевен
  4. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм – външен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести при МУ – Пловдив
  5. Доц. д-р Мариела Генчева Генева-Попова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на Медицински факултет при МУ – София
   7. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, дм – външен резервен член за МУ – София, НМТБ „Цар Борис III“
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн
  2. Проф. Мария Стоянова Панчовска-Мочева дм
Дата на защита:  

25.06.2018 г. от 13.00 ч. в аулата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”