Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Клиничен център по гастроентерология, с база за обучение УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Перкутанна микровълнова аблация при пациенти с малигнени туморни заболявания на черния дроб
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Йордан Георгиев Генов, дм
     
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Йордан Георгиев Генов, дм – вътрешен член за МУ – София, Клиничен център по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Асен Ненов Алексиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София, Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
  3. Проф. д-р Никола Георгиев Григоров, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов“
  4. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дмн – външен член за МУ – София, Началник отделение по хепатогастроентерология – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен
  5. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дмн – външен член за МУ – София, Завеждащ Клиника по гастроентерология, Медицински институт на МВР-София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Димитър Рангелов Попов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София, Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.
  7. Доц. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм – външен резервен член за МУ – София, Онкологичен център Сити Клиник
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Никола Георгиев Григоров, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов"
  2. Доц. д-р Йордан Георгиев Генов, дм – вътрешен член за МУ – София, Клиничен център по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Дата на защита:   22.06.2018 г. в 12.00 ч. в Аудиторна зала на Клиника по гастроентерология – Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД