Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Изработване на клинична база данни за фенотипизиране на наследствени неврологични заболявания
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Ивайло Людмилов Тървен, дмн – вътрешен член за МУ - София, Катедра по неврология на МФ при МУ - София, УМБАЛ „Александровска” ЕАД – София;
Членове:    
  2. Доц. д-р Теодора Кънчева Чамова, дм – вътрешен член за МУ - София, Катедра по неврология на МФ при МУ - София, У¬МБАЛ „Александровска” ЕАД – София
  3. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – външен член за МУ – София, МВР болница София;
  4. Проф. д-р Людмил Димитров Йорданов - Мавлов, дмн – външен член за МУ – София, пенсионер повече от 5 години от академичния състав на МУ - София;
  5. Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дмн – външен член за МУ – София, пенсионер повече от 5 години от академичния състав на МУ – София;
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Венета Сашова Божинова - Чамова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на МФ при МУ - София, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед.
  7. Доц. д-р Сийка Василева Новачкова - Спасова, дм – външен резервен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Теодора Кънчева Чамова, дм – вътрешен член за МУ - София, Катедра по неврология на МФ при МУ  - София, У­МБАЛ „Александровска” ЕАД – София
  2. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – външен член за МУ – София, МВР болница София
Дата на защита:   04 юли 2018