Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по спешна медицина, с база за обучение УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Изследване на камерната функция при пациенти с постоянна електрокардиостимулация
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по спешна медицина на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Света Анна
  4. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов“
  5. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дм – външен член за МУ – София, Клиника по кардиология – II МБАЛ
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София.
  7. Доц. д-р Снежана Томова Дишева, дмн – външен резервен член за МУ – София, Университетска болница „Д-р Георги Странски“-Плевен.
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм
  2. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дм
Дата на защита:   12 юли 2018