Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Света Екатерина“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Бременност при сърдечните заболявания
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология  на МУ-София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. д-р Пенчо Дойчев Кратунков, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология  на МУ-София
  3. Проф. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, дм – външен член за МУ-София, МБАЛ Национална кардиологична болница
  4. Проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, дм – външен член за МУ, МБАЛ Национална кардиологична болница
  5. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Юлия Борисова Македонска, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на МУ-София
  7. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм – външен член за МУ-София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ-София
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Пенчо Дойчев Кратунков, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология  на МУ-София
  2. Проф. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, дм – външен член за МУ-София, МБАЛ Национална кардиологична болница
Дата на защита:   25.06.2018 г. от 15.45 часа в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД – Аула „Максима“