Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Ефекти на лептин върху терморегулацията на плъхове в норма и затлъстяване: взаимодействия с ГАМКБ-ергични средства
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дм, дмн – външен член за МУ – София, Институт по невробиология, Българска академия на науките
  4. Проф. д-р Елена Борисова Джамбазова, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  5. Доц. д-р Любка Павлова Танчева, дф – външен член за МУ – София, Институт по невробиология, Българска академия на науките
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Цветанка Петрова Дончева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София;
  7. Доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора.
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм
  2. Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дм, дмн
Дата на защита:  

22.06.2018 г. от 11.30 ч. в стая 326 на Катедрата по фармакология и токсикология

на Медицински факултет, МУ – София