Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение Клиника по нервни болести – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Когнитивни и поведенчески нарушения при пациенти с множествена склероза
Научен ръководител: 1. Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн
  2. Доц. Маргарита Радославова Райчева, дп 
Научно жури:    
Председател 1. Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн –  вътрешен член за МУ - София, Ръководител Катедра по неврология на МФ при МУ - София, УМБАЛ „Александровска” ЕАД – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Евгения Василева Русчева, дмн – вътрешен член за МУ - София, Катедра по неврология на МФ при МУ  - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД – София
  3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член за МУ – София, пенсионер повече от 5 години от академичния състав на МУ - София
  4. Проф. д-р Людмил Димитров Йорданов-Мавлов, дмн – външен член за МУ – София, пенсионер повече от 5 години от академичния състав на МУ - София
  5. Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дмн – външен член за МУ – София, пенсионер повече от 5 години от академичния състав на МУ – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на МФ при МУ – София, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед.
  7. Доц. д-р Марко Георгиев Клисурски, дм – външен резервен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Евгения Василева Русчева, дмн – вътрешен член за МУ - София, Катедра по неврология на МФ при МУ  - София, У­МБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД – София;
  2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член за МУ – София, пенсионер повече от 5 години от академичния състав на МУ - София
Дата на защита:   05 юли 2018 г.