Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Клиничен център по гастроентерология, с база за обучение УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Роля на ендоскопския ултразвук в диагностиката на заболяванията на горния гастро-интестинален тракт
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм
  2. Доц. д-р Бранимир Стефанов Големанов, дм
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм – вътрешен член за МУ – София, Клиничен център по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Асен Ненов Алексиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Иван Анастасов Лалев, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Георги Странски” гр. Плевен
  4. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Георги Странски” гр. Плевен
  5. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дмн – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР – София
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Клиничен център по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм – външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Асен Ненов Алексиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
  2. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Георги Странски” гр. Плевен
Дата на защита:   23.07.2018 г.