Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Стрес и професионална среда
Научен ръководител: 1. Доц. Теодора Тодорова Димитрова, дм
  2.  Доц. Константин Василев Митов, дф
     
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Членове:    
  2. Проф. Фанка Тошева Рибарова, дб – вътрешен член за МУ – София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София
  3. Доц. Теодора Тодорова Димитрова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна, научен ръководител на докторанта
  4. Доц. Атанаска Иванова Александрова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Резервни членове:    
  6. Доц. Константин Василев Митов, дф – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта
  7. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  8. Проф. д-р Анастасия Илиева Божилова-Пастирова, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм
  2. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн
Дата на защита:   27.08.2018 г.