Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хранене и диететика
Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Проучване на серумните нива на 25(ОН) витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн -УМБАЛ „Александровска”, Катедра вътрешни болести, Медицински Факултет при МУ София
  2.  Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм - Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене на Медицински Факултет при МУ – София
     
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм - вътрешен член за МУ - София, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене на Медицински Факултет при МУ - София
Членове:    
  2. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн - вътрешен член за МУ – София,  УМБАЛ „Александровска”, Катедра вътрешни болести на Медицински Факултет при МУ - София
  3. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм - външен член за МУ - София, Национален център по обществено здраве и анализи, София
  4. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм - външен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи, София
  5. Доц. д-р Евгени Георгиев Стойнев, дм - външен член за МУ – София, НМТБ „Цар Борис III“, София
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм - външен член за МУ – София, Медицински Факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ - София
  7. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, дм - външен член за МУ – София, Медицински Университет - Варна, Катедра Хигиена
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
  2. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
Дата на защита:   10.09.2018 г. от 14.00 ч. в АУЛА на Военномедицинска Академия (ВМА),София