Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1 Физически науки
Научна специалност: Биофизика
Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Развитие и приложение на методите за клетъчна хемилуминесценция за изследване функционалното състояние на фагоцитиращи клетки в биологични течности
Научен ръководител: 1. Проф. Трайко Тодоров Трайков, дх
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. Трайко Тодоров Трайков, дх – вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска физика и биофизика на Медицински факултет при МУ – София; научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Недка Любомирова Трифонова, дм – вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, дбн – външен член за МУ – София, Сектор „Физика и биофизика" – Медицински университет – Плевен
  4. Доц. Марин Иванов Маринов, дх – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София
  5. Доц. д-р Павлина Цветкова Николова (Глоговска), дм – външен член за МУ – София, Факултет по фармация на Медицински университет – Плевен
Резервни членове:    
  6. Проф д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. Надя Младенова Антонова-Митева, дтн – външен резервен член за МУ – София, Институт по Биомеханика – Българска академия на науките
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Недка Любомирова Трифонова, дб
  2. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, дбн
Дата на защита:   07.11.2018 г. 4-ра аудитория, ПУЦ към Медицински факултет, МУ-София