Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по обща медицина, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Св. Анна“-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Перкутанна балонна валвулопластика – съвременни показания и отдалечени резултати
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
  2. Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн – външен член за МУ – София, Клиника по вътрешни болести – УМБАЛ „Света Анна“-София АД
  4. Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм – външен член за МУ – София, Клиника по кардиология – УМБАЛ „Света Анна“-София АД, научен ръководител на докторанта
  5. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм – външен член за МУ – София, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. Д-р Димитър Христов Раев, дмн
  2. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм
Дата на защита:   08.11.2018 г., 13.00 ч., зала „проф. В.Цончев” на УМБАЛ „Света Анна“- София