Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Генетика
Катедра: Катедра по медицинска генетика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Определяне на варианти, свързани с карциногенеза и фармакогенетични ефекти при рак на бял дроб и щитовидна жлеза
Научен ръководители: 1. Чл.-кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн – Ръководител на Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
  2.  Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм – Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
     
Научно жури:    
Председател 1. Чл.-кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дм, дбн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – външен член за МУ-София, Катедра по педиатрия и медицинска генетика при Медицински университет-Пловдив
  4. Проф. Мариела Константинова Оджакова, дб – външен член за МУ-София, Катедра „Биохимия” – Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски"
  5.  Доц. Светослав Георгиев Димов, дб – външен член за МУ-София, Катедра “Генетика” – Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
  7. Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, дм – външен резервен член за МУ-София, Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика” на Медицински университет – Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
  2. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – външен член за МУ-София, Катедра по педиатрия и медицинска генетика при МУ-Пловдив
Дата на защита:   03.12.2018 г. от 11.00 часа в семинарната зала на 14 етаж на СБАЛАГ „Майчин дом“