Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра по медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Микробиологични и генетични проучвания върху клинични изолати Streptococcus pyogenes
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Лена Петрова Сечанова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – външен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
  4. Проф. д-р Грозданка Томова Лазарова, дмн – външен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
  5. Доц. д-р Иван Николаев Иванов, дм – външен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Таня Василева Стратева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
  2. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн
Дата на защита:   03.12.2018 г., 13.00 ч. в I-ва аудитория на ПУЦ