Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра по медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Проучвания върху чувствителността към colistin на проблемни Грам-отрицателни бактерии, изолирани в УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм
  2. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
     
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Чл-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн – външен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
  4. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия-София, пенсионер
  5. Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Магдалена Иванова Лесева, дм – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн
  2. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн
Дата на защита:   12 декември 2018 г., 13.00 ч. в I-ва аудитория на ПУЦ