Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Катедра: Катедра по белодробни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода на лечението
Научен ръководители: 1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм
  2. Доц. д-р Донка Иванова Стефанова, дм
     
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ – София, Клиничен център по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Доц. д-р Владимир Асенов Ходжев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Доц. д-р Диана Петкова Господинова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Клиничен център по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Елисавета Димитрова Петрова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм .
  2. Доц. д-р Владимир Асенов Ходжев, дм .
Дата на защита:   12 Февруари 2019 г.