Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение Отделение по белодробни болести – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Афективни и когнитивни нарушения при пациенти със синдром на обструктивна сънна апнея
Научен ръководители: 1. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм
  2. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн
     
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм - вътрешен член за МУ - София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм - вътрешен член за МУ - София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ — София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дмн - външен член за МУ - София, Медицински институт на МВР
  4. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм - външен член за МУ - София, Медицински университет - Плевен
  5. Доц. д-р Павлина Цветкова Глоговска-Николова, дм - външен член за МУ - София, Медицински университет - Плевен
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм - вътрешен резервен член за МУ - София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм - външен резервен член за МУ - София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм
  2. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм
Дата на защита:   07.03.2019 г.