Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнително клинично проучване на ефекта от комбинирана химиотерапия с цисплатин върху плазмения антиоксидантен капацитет на пациенти с белодробен карцином
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм
  2.  Доц. Вера Ангелова Хаджимитова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дм, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм – външен член за МУ-София, МУ - Пловдив
  4. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм – външен член за МУ-София, МУ - Пловдив
  5. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, дм – външен член за МУ-София, МУ - Плевен
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ–София
  7. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм – външен резервен член за МУ-София, МУ - Пловдив
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн
  2. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм
Дата на защита:   26.08.2019  г. от 11.00 ч. в Aудитория IІІ на Медико-биологичен комплекс, МФ, МУ - София