Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение Отделение по кардиология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Левокамерни интервали: оценка на метод за измерването им, базиран на цветна тъканна Doppler-ехокардиография
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Емил Иванов Манов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Емил Иванов Манов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дм – вътрешен член за МУ – София, напуснал преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, дмн – външен член за МУ – София, Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
  4. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов“
  5. Доц. д-р Чавдар Николов Шалганов, дм – външен член за МУ – София, Национална кардиологична болница-София
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дм
  2. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, дмн
Дата на защита:   10.09.2019 г.