Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Катедра: Катедра по белодробни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнително проучване върху диагностичната стойност на съвременен гама-интерферонов тест, приложен в кръв и бронхоалвеоларен лаваж при деца, суспектни за туберкулоза
Научни ръководители: 1. проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм
   2. доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм - вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм - вътрешен член за МУ-София
  3. проф. д-р Мария Християнова Стоименова-Николова, дмн – външен член за МУ-София
  4. проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм - външен член за МУ-София
  5. проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм - външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  6. доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм - вътрешен член за МУ-София
  7. доц. д-р Бойко Радев Шентов, дм  - външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм
  2. проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм
Дата на защита:   10 Октомври 2019 г. от 13.30 ч. - Aula Maxima на УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД (бул.”П. Славейков” №52А).