Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Имунология
Катедра: Катедра по клинична имунология и база Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски'' 
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Нови имунологични показатели в диагностиката и патогенетични механизми при Прогресивна системна склероза 
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”ЕАД
Членове:    
  2. Проф. д-р Рашо Колев Рашев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”ЕАД
  3. Доц. д-р Ирена Манолова Манолова-Василева, дм – външен член за МУ-София – Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
  4. Доц. Андрей Иванов Чорбанов, дб - външен член за МУ-София, Институт по микробиология на БАН
  5. Доц. д-р Любомир Маринов Маринчев, дм – външен член за МУ-София, Отделение по ревматология – УМБАЛ „Софиямед”, СУ „Св. Климент Охридски
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Снежина Михайлова Кандиларова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Александровска”ЕАД
  7. Доц. Милена Сергеева Мурджева, дб – външен резервен член за МУ-София, Институт по биология и имунология на размножаването на Българска академия на науките
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Любомир Маринов Маринчев, дм – външен член за МУ-София, Отделение по ревматология – УМБАЛ „Софиямед”, СУ „Св. Климент Охридски''
  2. Проф. Д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”ЕАД
Дата на защита:   3 Октомври 2019 г.