Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология
Катедра: Катедра по дерматология и венерология, с база за обучение Клиника по дерматология и венерология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Съвременни аспекти в диагностиката на дерматитис херпетиформис: клинични, имунофлуоресцентни, имуносерологични и имуногенетични проучвания
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн – външен член за МУ – София, Катедра дерматология, венерология и алергология на Медицински факултет при МУ – Плевен
  4. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дм – външен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология при МУ – Пловдив
  5. Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова-Василева, дм – външен член за МУ – София, Катедра дерматология, венерология и алергология на Медицински факултет при МУ – Плевен
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм – външен резервен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Тракийски университет – Стара Загора, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн – външен член за МУ – София
Дата на защита:   22 ноември 2019 г., 12:00 ч., Аудиторията на Катедра “Дерматология и венерология”, МУ – София