Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Катедра по гастроентерология, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клинична оценка и биомаркери при пациенти с хронична диария дължаща се на микроскопски колит, синдром на дразнимото черво и хронични възпалителни заболявания на червата в ремисия
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Пламен Иванов Пенчев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Пламен Иванов Пенчев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Антония Йорданова Атанасова, дм – външен член за МУ – София, Катедра по анатомия и клетъчна биология на  Медицински университет – Варна
  4. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – външен член за МУ – София, Втора вътрешна клиника с отделения по гастроентирология и пулмология при Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  5. Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, дм – външен член за МУ – София, Втора Катедра по вътрешни болести на  Медицински университет – Варна
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова, дМ – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД – гр. Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм – вътрешен член за МУ – София
  2. Доц. д-р Антония Йорданова Атанасова, дм – външен член за МУ - София
Дата на защита:   13 декември 2019 г.