Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Съдебна медицина
Катедра: Катедра по съдебна медицина и деонтология, с база за обучение Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Приложение на индивидуалните морфологични характеристики на човешките зъби при определяне на календарната възраст в съдебномедицинската практика
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Александър Миладинов Апостолов, дм
Научни консултанти:  1.  Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева, дм
  2. Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по съдебна медицина и деонтология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Факултет по обществено здраве при МУ – София
  3. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник
  4. Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Доц. д-р Вилиам Викторов Доков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ – София.
  7. Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София.
Рецензенти:    
  1. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн – външен член за МУ – София
Дата на защита:   06.02.2020 г. от 13.00 часа в Анатомична аудитория на Медицински факултет при Медицински университет – София