Печат
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база на обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Акушерски проблеми през втората половина на бременността и раждането при едноплодни бременности след Ин витро фертилизация
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм
     
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  4. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  5. Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – външен член за МУ-София
Дата на защита:   10.02.2020 г. от 13:00 часа в аудиторията на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София