Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Пластично покриване на проблемни дефекти при злокачествени и доброкачествени образувания на кожата. Роля на експресното хистологично изследване
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Роман Кирилов Романски, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Даниел Веселов Янков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  3. Доц. д-р Йоланда Папазова Заякова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  4. Проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
  5. Доц. д-р Мая Георгиева Аргирова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Димитър Константинов Евстатиев, дм – външен резервен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
  2. Доц. д-р Даниел Веселов Янков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Дата на защита:   21.02.2020 год. от 12.00 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“, гр. София, бул. „П. Славейков“ № 52А