Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, с база за обучение Клиника по неонатология – СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Персистираща пулмонална артериална хипертония в неонаталния период – диагностични и терапевтични аспекти
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Проф. д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош, дм – външен член за МУ – София
Дата на защита:   09.03.2020 г. от 14:00 часа в Аудиторията на СБАЛДБ“Проф. Иван Митев“, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов“ № 11