Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Образна диагностика
Катедра: Катедра по образна диагностика, с база за обучение Клиника по образна диагностика – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Магнитен резонанс при венозни интракраниални и югуларни вариетети и тромбози
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова - Грънчарова, дм – външен резервен член за МУ-София – МИ- на МВР;
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен член за МУ – София, МУ-Плевен
Дата на защита:   20.03.2020г