Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, с база за обучение Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика – СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Антитела срещу Бордетела пертусис при родилки и техните новородени деца
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет към МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет към МУ – София
  3. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Проф. д-р Златко Николов Кълвачев, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Надежда“ гр. София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Полина Иванова Митева-Шумналиева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински университет при МУ – София
  7. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Златко Николов Кълвачев, дмн – УМБАЛ „Надежда“ гр. София
Дата на защита:  

01.04.2020 г. от 14:00 часа в Аудиторията на СБАЛ по детски болести “Проф. д-р  Иван Митев“,  

гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов“ № 11