Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Рехоспитализации и смъртност при хронична сърдечна недостатъчност
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм и Доц. д-р Светослав Тодоров Йовев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
  4. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, дмн – външен член за МУ – София, МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги“ – Монтана 
  5. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм – външен член за МУ – София, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Стефан Найденов Найденов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
  2. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, дм
Дата на защита:   09 април 2020 г.