Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Епидемиология
Катедра: Катедра по епидемиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Епидемиологично проучване на индикаторни клинични форми на нозокомиални инфекции в лечебните заведения в България през периода 2006-2016 г
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм – вътрешен, Ръководител Катедра по епидемиология на Медицински факултет при МУ- София
Членове:    
  2. Проф.д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм–вътрешен, Катедра по епидемиология на Медицински факултет при МУ – София
  3.  Проф. д-р Нели Стоянова Корсун, дмн, – външен за МУ –   София, Национален център по заразни и паразитни болести - София;
  4. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм  – външен за МУ- София - Медицински университет - Пловдив
  5. Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм- външен за МУ – София, Военномедицинска академия - София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм, вътрешен резервен член МУ- София, Ръководител Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина  на Медицински факултет при МУ- София 
  7. Проф.д-р Румен Петров Константинов, дм външен резервен член МУ – Медицински университет - Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм–вътрешен, Катедра по епидемиология на Медицински факултет при МУ – София
  2. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм  – външен за   МУ- София  – Медицински университет - Пловдив
Дата на защита:   27.04.2020 г. от 11.00 ч. в Зала №1 на Катедра по епидемиология, СБАЛАГ "Майчин дом", ет. 6, ул. "Здраве" 2, МФ-София